Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực