Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
  • Vũ Thị Hiệp
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ trưởng chuyên môn
    • Điện thoại:
      0362050514
    • Email:
      vuthihiepc0tttlt@bacninh.edu.vn
  • Đoàn Thị Huyền
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Giáo viên
    • Điện thoại:
      0912691651
    • Email:
      doanthihuyenc0tttlt@bacninh.edu.vn