Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài. Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3641061
 • Vũ Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0362050514
  • Email:
   vuthihiepc0tttlt@bacninh.edu.vn
 • Đoàn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912691651
  • Email:
   doanthihuyenc0tttlt@bacninh.edu.vn